privacyverklaring.

Algemeen
Bij het indienen van uw sollicitatie en gedurende een sollicitatieprocedure verstrekt u persoonsgegevens aan DEMCON. Dit is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die DEMCON van u ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt. Met verwerken wordt in deze privacy verklaring bedoeld het verzamelen, opslaan, raadplegen, bijwerken, afschermen, vernietigen en delen van de persoonsgegevens met de bij de sollicitatie betrokken medewerkers van DEMCON.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert DEMCON u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen DEMCON. Hiervoor is deze privacy verklaring opgesteld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle sollicitatieprocedures bij DEMCON. U dient op basis van deze privacy verklaring toestemming te verlenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende en na de sollicitatieprocedure. DEMCON wijst u erop dat uw sollicitatie zonder uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens niet in behandeling kan worden genomen.

Verwerkingsverantwoordelijke
DEMCON bestaat uit verschillende vennootschappen. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt binnen de DEMCON vennootschap die de betreffende vacature waarnaar u solliciteert, open heeft staan. Daarnaast worden uw persoonsgegevens binnen het DEMCON concern verwerkt door de volgende vennootschap:

DEMCON management & support B.V.
Institutenweg 25
7521 PH ENSCHEDE
Tel: 088-115 2000

Binnen DEMCON management & support B.V. is het grootste deel van de ondersteunende diensten voor het gehele DEMCON concern centraal geregeld. Het gaat hierbij onder meer om de afdelingen financiële administratie, legal en HRM. Iedere vennootschap binnen het DEMCON concern kan, voor zover deze betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en is dan ook gebonden aan deze privacy verklaring. In geval van vragen over de daadwerkelijke verwerking van uw individuele persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@demcon.com.

Zorgvuldigheid en technische beveiliging
DEMCON gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. DEMCON houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt DEMCON o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt DEMCON alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt DEMCON over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Afhankelijk van de informatie die u tijdens uw sollicitatie aan DEMCON verstrekt, waaronder de informatie opgenomen in uw curriculum vitae, verwerkt DEMCON verschillende persoonsgegevens van u. O.a. de volgende persoonsgegevens kunnen door DEMCON in het kader van uw sollicitatieprocedure worden verwerkt:
a. achternaam, geboortenaam, voornaam en voorletters;
b. contactgegevens: adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres;
c. geboorteplaats, geboortedatum;
d. geslacht;
e. opleiding(sniveau) en diploma’s;
f. (pas)foto;
g. nationaliteit;
h. curriculum vitae met de daarin door u vermelde persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens, zoals o.a. ras, geloof en politieke voorkeur, vermeld in een curriculum vitae worden verwijderd en dus niet bewaard).

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
a. uitvoering van de sollicitatieprocedure, inhoudende o.a. een check op geschiktheid, een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en eventueel het komen tot een arbeidsrelatie/afstudeeropdracht/ stageovereenkomst/overeenkomst van opdracht;
b. werven van nieuwe medewerkers voor DEMCON en het interesseren van studenten voor DEMCON als potentiële stageaanbieder, afstudeerbedrijf of werkgever.
c. het versturen van nieuwsbrieven/uitnodigingen voor events van DEMCON en andere communicatiedoeleinden;
d. onderhouden van een (technisch) netwerk;
e. opbouwen portefeuille mogelijke kandidaten voor toekomstige vacatures.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden gedurende de sollicitatieprocedure verwerkt. De sollicitatieprocedure begint met het indienen van uw sollicitatie en eindigt of met de beslissing dat u geen (arbeids)overeenkomst krijgt aangeboden door DEMCON of met ondertekening van een (arbeids)overeenkomt met DEMCON.

Indien de sollicitatieprocedure niet wordt opgevolgd door een (arbeids)relatie met DEMCON, dan verwijdert DEMCON uw persoonsgegevens vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Indien u DEMCON hiervoor toestemming verleent, dan bewaart DEMCON uw persoonsgegevens één (1) jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. U kunt gedurende dit jaar worden benaderd voor relevante vacatures binnen DEMCON. Na afloop van dit jaar vernietigt DEMCON uw persoonsgegevens, tenzij u opnieuw toestemming verleent aan DEMCON om de persoonsgegevens te mogen bewaren.

Indien de sollicitatieprocedure wordt opgevolgd door een (arbeids)relatie met DEMCON, verwerkt DEMCON meer persoonsgegevens. In dat kader zal DEMCON u een nieuwe privacy verklaring overhandigen die van toepassing is op de (arbeids)relatie tussen u en DEMCON.

Persoonsgegevens delen met derde partijen
Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen DEMCON gedeeld die uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen noodzakelijkerwijs dienen te kennen. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie, werkt DEMCON met verschillende (software) systemen. DEMCON heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens. Op verzoek kan een lijst worden verstrekt van de leveranciers die op dat moment toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Voor eventuele assessments kunnen uw persoonsgegevens daarnaast worden gedeeld met derden die de assessment in opdracht van DEMCON uitvoeren. DEMCON zorgt ook in dat kader voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
a. recht op inzage in uw persoonsgegevens die door DEMCON worden verwerkt;
b. recht op rectificatie, indien DEMCON bijvoorbeeld niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
c. recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien DEMCON wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
d. recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
e. recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
f. recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
g. recht op kenbaar maken van vragen/opmerkingen/bezwaren bij DEMCON en indien dit niet naar tevredenheid verloopt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met privacy@demcon.com.

Vragen en klachten
Indien u vragen heeft of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met DEMCON via privacy@demcon.com. DEMCON zal vervolgens contact met u opnemen en uw vraag beantwoorden en/of uw klacht behandelen. Mocht u vinden dat DEMCON u niet op de juiste manier helpt, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen. De contactgegevens zijn als volgt:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag.
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
088 – 1805 250

Toepasselijk recht en wijziging
Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. DEMCON is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van DEMCON of wetswijzigingen noodzakelijk is.