Vind jouw plek bij DEMCON

privacy verklaring.

Algemeen

Bij het indienen van uw sollicitatie en gedurende een sollicitatieprocedure verstrekt u persoonsgegevens aan Demcon. Dit is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die DEMCON van u ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en gedeeld met de voor de sollicitatie verantwoordelijke medewerkers van Demcon).

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert Demcon u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Demcon. Hiervoor is deze privacy verklaring opgesteld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle sollicitatieprocedures bij Demcon. U dient op basis van deze privacy verklaring toestemming te verlenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende en na de sollicitatieprocedure. Demcon wijst u erop dat uw sollicitatie zonder uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens niet in behandeling kan worden genomen.


Verwerkingsverantwoordelijke

Demcon bestaat uit verschillende vennootschappen, maar heeft de sollicitatieprocedures centraal geregeld. De verwerking kan door medewerkers plaatsvinden die formeel bij verschillende Demcon vennootschappen werkzaam zijn. Binnen het Demcon concern is daarom één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Demcon advanced mechatronics B.V.

Institutenweg 25

7521 PH ENSCHEDE

Tel: 088-115 2000

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens: afdeling recruitment, bereikbaar via privacy@demcon.com.


Zorgvuldigheid en technische beveiliging

Demcon gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. Demcon houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt Demcon o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt Demcon alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt Demcon over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens kunnen door Demcon in het kader van uw sollicitatieprocedure worden verwerkt:

a. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters;

b. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

c. opleiding(sniveau) en diploma’s;

d. curriculum vitae met de daarin door u vermelde persoonsgegevens (bijzondere persoonsgegevens, zoals o.a. ras, geloof en politieke voorkeur, vermeld in een curriculum vitae worden verwijderd en dus niet bewaard).


Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

a. uitvoering van de sollicitatieprocedure, inhoudende o.a. een check op geschiktheid, een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en eventueel het komen tot een arbeidsrelatie/afstudeeropdracht/ stageovereenkomst/overeenkomst van opdracht;

b. het versturen van nieuwsbrieven/uitnodigingen voor events van Demcon en andere communicatiedoeleinden;

c. onderhouden van een (technisch) netwerk;

d. opbouwen portefeuille mogelijke kandidaten voor toekomstige vacatures.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.


Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden gedurende de sollicitatieprocedure verwerkt. De sollicitatieprocedure begint met het indienen van uw sollicitatie en eindigt of met de beslissing dat u geen (arbeids)overeenkomst krijgt aangeboden door Demcon of met ondertekening van een (arbeids)overeenkomt met Demcon.

Indien de sollicitatieprocedure niet wordt opgevolgd door een (arbeids)relatie met Demcon, bewaart Demcon uw persoonsgegevens één (1) jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Na afloop van dit jaar vernietigt Demcon uw persoonsgegevens, tenzij u opnieuw toestemming verleent aan Demcon om de persoonsgegevens te mogen bewaren. Mocht u niet akkoord gaan met deze privacy verklaring, dan verwijdert Demcon uw persoonsgegevens vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

Indien de sollicitatieprocedure wordt opgevolgd door een (arbeids)relatie met Demcon, verwerkt Demcon meer persoonsgegevens. In dat kader zal Demcon u een nieuwe privacy verklaring overhandigen die van toepassing is op de (arbeids)relatie tussen u en Demcon.


Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen Demcon gedeeld die uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen noodzakelijkerwijs dienen te kennen. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie, werkt Demcon met verschillende (software) systemen. Demcon heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor eventuele assessments kunnen uw persoonsgegevens daarnaast worden gedeeld met derden die de assessment in opdracht van Demcon uitvoeren. Demcon zorgt ook in dat kader voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.


Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

a. recht op inzage in uw persoonsgegevens die door Demcon worden verwerkt;

b. recht op rectificatie, indien Demcon bijvoorbeeld niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;

c. recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien Demcon wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;

d. recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

e. recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

f. recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;

g. recht op kenbaar maken van vragen/opmerkingen/bezwaren bij Demcon en indien dit niet naar tevredenheid verloopt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling recruitment. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacy verklaring.


Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Demcon is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van Demcon of wetswijzigingen noodzakelijk is.


Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met de afdeling recruitment. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacy verklaring.